Podziały geodezyjne na terenach budowlanych i rolnych

Podział nieruchomości (działki) może być wykonane w dwóch trybach:

 1. Na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Dotyczy to przypadków gdy dzielone będą nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takiej sytuacji sama dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w katastrze nieruchomości. W przypadku podziału tego typu nieruchomości wydzielone działki muszą mieć powierzchnię większą od 0.3000 ha. (tzw. podział rolny)
 2. Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości uwidoczniony w dołączonej do decyzji dokumentacji geodezyjnej. Procedura administracyjna dotyczy podziału wszystkich nieruchomości poza wymienionymi wyżej. Podziału nieruchomości można dokonać w nastających przypadkach:

  • Gdy jest on zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o Warunkach Zabudowy
  • Podział nieruchomości pod warunkiem że wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna
  • Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

   • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
   • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
   • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
   • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustaw;
   • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
   • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
   • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
   • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
   • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Etapy realizacji zlecenia przy podziale na terenach budowlanych:

 • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z działką objętą zleceniem)
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
 • Analiza materiałów uzyskanych w PODGiK
 • Sporządzenie Wstępnego projektu podziału nieruchomości i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o wydanie Postanowienia o wszczęci podziału nieruchomości
 • W przypadku zgodności zamierzonego podziału z przepisami prawa Wójt Gminy wydaje Postanowienia o wszczęciu podziału od którego służy odwołanie w terminie 7 dni
 • Po uprawomocnieniu się Postanowienia geodeta wykonuje czynności technicznych w terenie, ustalenie granic nieruchomości zamarkowanie nowych punktów granicznych
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości właścicieli nieruchomości zainteresowanych.
 • Okazanie granic zainteresowanym osobom przybyłym na grunt i podpisanie Protokółu z przyjęci przebiegu granic.
 • Skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
 • Przekazanie dokumentacji prawnej z pierwszego etapu podziału nieruchomości do Urzędu Gminy w celu wydania Decyzji. (Mapa z projektem podziału nieruchomości)
 • Wydanie prze Wójta Gminy Decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości od której służy stronom odwołanie w terminie 14 dni.
 • Geodeta zawiadamia o czynnościach utrwalenia nowych punktów granicznych nieruchomości właścicieli nieruchomości zainteresowanych.
 • Okazanie nowych granic przybyłym osobom zainteresowanym oraz podpisanie Protokółu z czynności utrwalenia nowych punktów granicznych
 • Przekazanie do kontroli w PODGiK drugiej części operatu technicznego
 • Przekazanie dokumentacji prawnej dla zleceniodawcy (Wyciąg z wykazu zmian gruntowych, Mapa podziału nieruchomości lub Opis i Mapa)

Termin wykonania podziału nieruchomości na terenach budowlanych zależy głównie od wielkości nieruchomości dzielonej oraz liczby nowo wydzielanych działek. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej granic dzielonej działki przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na termin wykonania zlecenia ma również wpływ szybkość działania urzędów Gmin w których gestii jest prowadzenie postępowania podziałowego. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od dwóch do trzech miesięcy od daty przyjęcia zlecenia.

Etapy realizacji zlecenia przy podziale rolnym:

 • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z działką objętą zleceniem)
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
 • Analiza materiałów uzyskanych w PODGiK
 • Sporządzenie Wstępnego projektu podziału nieruchomości i zatwierdzenie go przez właściciela
 • W niektórych przypadkach należy wystąpić do Gminy, Powiatu lub innego zarządcy dróg o uzgodnienie zjazdu z nowo projektowanych działek na drogę publiczną
 • Wykonanie czynności technicznych w terenie, ustalenie granic nieruchomości i zestabilizowanie nowych punktów granicznych
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości i utrwalenia nowych punktów granicznych właścicieli nieruchomości zainteresowanych.
 • Okazanie granic zainteresowanym osobom przybyłym na grunt i podpisanie Protokółu z przyjęci przebiegu granic i utrwalenia nowych punktów granicznych.
 • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
 • Przekazanie dokumentacji prawnej dla zleceniodawcy ( Mapa podziału nieruchomości oraz Wyciąg z wykazu zmian gruntowych).

Termin wykonania podziału nieruchomości rolnej zależy głównie od wielkości nieruchomości dzielonej oraz liczby nowo wydzielanych działek. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej tych granic dzielonej działki przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od miesiąca do dwóch miesięcy od daty przyjęcia zlecenia.

Skontaktuj się

Jeżeli mają Państwo pytania, potrzebują pomocy geodety, zapraszamy do kontaktu.

Loading map...

Napisz do nas!

Wprowadź swoje imię, nazwisko, nazwę.
Wprowadź swój adres Email.
Wprowadź wiadomość.

OK Geodeta Olsztyn

Usługi Geodezyjne Michał Korniak

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 11/65

ok.olsztyn@gmail.com

+48 607 779 784

Znajdź nas